2018 NİSAN CİLT 4 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD NİSAN 2018

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 4  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Nisan 2018

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Genetik Faktörlerin (CYP2D6) İlaç Metabolizması Üzerindeki Etkisi

The Impact of Genetic Factors (CYP2D6) on Drug Metabolism

Arta FEJZULLAHU

PDF

Hizmet İçi Eğitimin İşgören Motivasyonuna Etkisi

The Impact of In-service Training on Employees’ Motivation

Uğur TEKİN

Seda DURAN

PDF

İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 1. sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Saptanması

Evaluatıon Of Nutrıtıonal Habıts And Physıcal Actıvıty Level Of Fırst Year Nutrıtıon And Dıetetıcs Students At İstanbul Aydın Unıversıty

Indrani KALKAN

Merve PEHLİVAN

Serap ANDAÇ ÖZTÜRK

Gülgün ERSOY

PDF

Beyaz Yakalı İşçilerde İş stresinin İş ve Yaşam Doyumuna Etkisi

The Impact Of Work Stress On Work And Life Satisfaction In White-Collar Workers

Şule YILDIZ

Uğur TEKİN

PDF

Makineyle Sağılan Simmental İneklerin Sütlerinde Yağsız Kurumadde Oranlarının Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Determination of the Suitability of the ratio of Non-fat Solid Matter in the Milks of Machine Milked Simmental Cows to World Health Organization Standards

Duygu ULAŞ

Ali Rıza ŞAHİN

PDF