2022 ŞUBAT CİLT 8 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD ŞUBAT 2022

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 8  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2022.801

ASD Şubat 2022

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Omega-3 Yağ Asitlerinin Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkileri

Effect of Omega-3 Fatty Acids on Cardiovascular Diseases

Hatice ÇİMEN

Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK

PDF

Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliği ile Takip Edilen COVID-19 Hastalarında Non-invaziv Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Investigation of the Factors Affecting the Success of Noninvasive Ventilation in COVID 19 Patients Followed up with Acute Hypoxemic Respiratory Failure

Ayfer KAYA GÖK

Ülkü Aygen TÜRKMEN

PDF

İnfraklaviküler Brakiyal Pleksus Blokajında Eşit Konsantrasyon Ve Volümdeki Bupivakain İle Levobupivakainin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Comparıson Of The Effectıveness Of Bupıvacaıne And Levobupıvacaıne In Equal Concentratıon And Volume In Ifraclavıcular Brachıal Plexus Blockage

Rabia CİVELEKOĞLU

Ayşın ERSOY

Hatice Aysel ALTAN

Muhammed Murat KURNAZ

Nurdan ÜNLÜ

PDF

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi

Analysis Of Graduate Thesis In The Field Of Primary Healthcare

Aynur KARAKAYA

Ayşegül DOĞAN

PDF

Dizde İntraartiküler Lokalizasyonlu Parosteal Lipom Olgusu

A Case Of Parosteal Lıpoma Wıth Intraartıcular Localızatıon Of The Knee

Taha Yasin ARSLAN

Bahar YANIK

Sena YILMAZ

Ahmet Emrah AÇAN

PDF

Organofosfat İntoksikasyonu: Terapötik Aferez Uygulaması

Organophosphate Intoxication: Use of Therapeutic Apheresis

Nurdan ÜNLÜ

PDF
ASD ŞUBAT 2022 CİLT 8 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF