2023 EKİM CİLT 9 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2023

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 9  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2023.903

ASD Ekim 2023

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Sağlık Çalışanlarına Şiddet ve Şiddet Oranları

Violence and Rates of Violence against Healthcare Professionals

Hatice YALÇIN

Ahmet İLVAN

PDF

Yeme Tutumları Üzerınde Çocukluk Çağı Travmalarının Rolü: Yalnızlık, Sosyal İzolasyon Ve Zihinselleştirme Perspektifleri

The Role Of Chıldhood Traumas On Eatıng Attıtudes: Perspectıves Of Lonelıness, Socıal Isolatıon And Mentalızatıon

Tuğba ÖZ

Gaye SALTUKOĞLU

PDF

Gebelerin Koronavirüs Korkusu ile Kendilerini Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation of the Relationship Between Fear of Coronavirus and Self-Perception Levels of Pregnant Woman

Rukiye SÜLÜ DURSUN

Ebru GÖZÜYEŞİL

PDF

COVID-19 Hastalarında Düşük Ve Yüksek Doz Anakinra Kullanımının Mortalite Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Comparison of the Effects of Low-Dose and High-Dose Anakinra Treatment on Mortality in COVID-19 Patients

Döndü GENÇ MORALAR

Ülkü Aygen TÜRKMEN

Osman ÇELİK

Serpil ŞEHİRLİOĞLU

Zuhal ÇAVUŞ

Veysel DİNÇ

PDF

Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Öfke Problemi Olan Çocuklar Üzerindeki Etkisi

The Effect Of Preschool Children’s Attachment Styles on Emotion Regulation And Interpersonal Problem-Solving Skills

Perihan ŞENSOY

Melek İPEK

PDF

Evaluatıon Of An Indıvıdual Dıagnosed Wıth Acute Renal Faılure Accordıng To Marjory Gordon’s Functıonal Health Patterns Model: A Case Report

Akut Böbrek Yetmezliği Tanılı Bireyin Marjory Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu

İlknur YÜCEL

Kübra İNCİRKUŞ

PDF
ASD EKİM 2023 CİLT 9 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF